เข้าระบบ
คุณยังไม่ได้เข้าระบบ
 

   


วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ปีที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๐


วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าของบุคลากร ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองทัพบก กองทัพไทย และบุคคลทั่วไป โดยมีขอบเขตการตีพิมพ์ในด้านการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการทหาร การรักษา ความปลอดภัย และความมั่นคง บทความจากผู้นิพนธ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา วารสารฯมีกำหนดตีพิมพ์ในเดือนธันวาคมของแต่ละปี ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดพิมพ์มาแล้วจำนวน ๑๔ ฉบับ