เข้าระบบ
คุณยังไม่ได้เข้าระบบ
 

   


วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐


วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของบุคลากรภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และกองทัพไทย ตลอดจนนักวิชาการทั่วไป และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในสาขาดังกล่าวต่อไป ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดพิมพ์มาแล้วจำนวน ๔ ฉบับ