พ.ค. 22

การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ นนร. เพื่อเข้ารับการฝกทหารที่มีความเสี่ยงสูงจะเกิดอันตรายต่อร่างกาย

[pdf height=”500em”]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2015/05/57-601.pdf[/pdf]

พ.ค. 22

การสวนสนามในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจาปี ๒๕๕๗

[pdf height=”500em”]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2015/05/57-402.pdf[/pdf]

พ.ค. 22

การปรับปรุง/พัฒนา เครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์และกระสุนจริง แบบ RANGE 3000 เพื่อใช้ในการฝึกยิงปืนทางทหาร

[pdf height=”500em”]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2015/05/57-303.pdf[/pdf]