พ.ค. 13

การจัดทำแผนที่การเสียดินแดนของไทย ๑๔ ครั้ง

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2014/05/56-908.pdf[/pdf]

ต.ค. 12

การสร้างสนามฝึกเดินแผนที่และเข็มทิศ สวท.รร.จปร.

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/10/kmmsdept2012.pdf[/pdf]

ต.ค. 11

การอบรมความรู้ครูทหาร

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/10/steacher7.pdf[/pdf]

ต.ค. 01

คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร สวท.รร.จปร.

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/10/And-ethics.pdf[/pdf]

ส.ค. 24

เทคนิคการสอน นนร. พ.ศ.๒๕๕๕

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/08/techniques2505554.pdf[/pdf]
เทคนิคการสอน นนร. พ.ศ.๒๕๕๕
จัดทำโดย คณะทำงานรวบรวมเทคนิคการสอน นนร.สวท.รร.จปร.