พ.ค. 13

การจัดทำแผนที่การเสียดินแดนของไทย ๑๔ ครั้ง

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2014/05/56-908.pdf[/pdf]