พ.ค. 13

หลักการปรับพฤติกรรมมนุษย์

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2014/05/56-904.pdf[/pdf]

ก.ค. 19

การอบรมคุณลักษณะทางทหาร

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/07/army-attribute.pdf[/pdf]