พ.ค. 13

แนวทางการควบคุม สป.5 และ สป.5 ที่ใช้ในการสนับสนุน นนร.

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2014/05/56-906Re.pdf[/pdf]

พ.ค. 13

การควบคุมคุณภาพน้ำประปา

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2014/05/56-905Re.pdf[/pdf]

ต.ค. 03

วิธีตัดผมและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตัดผม

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/10/crma_barber.pdf[/pdf]

ต.ค. 03

การเข้าปกเย็บเล่มเอกสาร

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/10/how-to-sew-paper.pdf[/pdf]

ต.ค. 03

แนวทางการปรนนิบัติบำรุง ดูแลอาวุธยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมฝึก

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/10/keeping_Weapon.pdf[/pdf]

ต.ค. 03

เข็มทิศและการใช้เข็มทิศ เทคนิคการดูแล สป.เข็มทิศเลนซาติค

[pdf height="500em"]kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/10/LENSATIC-COMPASS1.pdf[/pdf]

ต.ค. 03

การเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์งานนิทรรศการวิชาการผู้เข้าชมประทับใจ

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/10/Preparation-areas-and-equipment-for-Exposition.pdf[/pdf]

ต.ค. 03

การบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มของแผนกยกกระบัตร กองพลาธิการ

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/10/The-snacks-and-drinks.pdf[/pdf]

ต.ค. 03

โครงการเคเบิลทีวีรวม รร.จปร.(ผสส.สบร.รร.จปร.)

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/10/crma-cable-TV.pdf[/pdf]

ต.ค. 03

แนวทางการประดับไฟฟ้างานพิธีถวายพระพร และงานเลี้ยงปิดภาคสมัยการฝึกของ นนร.

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/10/Guidelines-for-electrical-accessories.pdf[/pdf]