ต.ค. 03

แนวทางการประดับไฟฟ้างานพิธีถวายพระพร และงานเลี้ยงปิดภาคสมัยการฝึกของ นนร.

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/10/Guidelines-for-electrical-accessories.pdf[/pdf]

ต.ค. 03

แนวทางการปฏิบัติงาน, ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และระบบสาธารณูปโภค ของ รร.จปร.

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/10/Repair-of-buildings.pdf[/pdf]