ต.ค. 03

แนวทางการปรนนิบัติบำรุง ดูแลอาวุธยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมฝึก

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/10/keeping_Weapon.pdf[/pdf]