ต.ค. 03

การเข้าปกเย็บเล่มเอกสาร

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/10/how-to-sew-paper.pdf[/pdf]