ต.ค. 03

เข็มทิศและการใช้เข็มทิศ เทคนิคการดูแล สป.เข็มทิศเลนซาติค

[pdf height="500em"]kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/10/LENSATIC-COMPASS1.pdf[/pdf]

ต.ค. 01

การอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ (พัน ร.)

[pdf height="500em"]http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2012/10/Map-and-Compass.pdf[/pdf]