ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กำหนดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดการความรู้ รร.จปร. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 7 ม.ค. 2556
  • หน่วยงานหลักกำหนดส่งรายชื่อตัวแทนหน่วยพร้อมเบอร์โทรศัพท์เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดการความรู้ของ รร.จปร. ปีงบประมาณ ๕๖  ภายในวันที่ 11 มกราคม 2556
  • หัวข้อเรื่องการจัดการความรู้ของหน่วย ปีงบประมาณ ๕๖ พร้อมรายชื่อคณะทำงานในแต่ละเรื่อง หน่วยรองละ ๒ เรื่อง ภายใน 14 มกราคม 2556
  • กำหนดส่งหัวข้อการจัดการความรู้ประจำปี 2556 ของแต่ละหน่วย ภายในวันที่ 21 มกราคม 2556
  • จัดทำแผนจัดการความรู้ของหน่วย ในปีงบประมาณ ๕๖ ส่งให้คณะกรรมการจัดการความรู้ทั้งไฟล์ข้อมูลและเอกสาร ภายใน 31 มกราคม 2556

ใส่ความเห็น