ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอแสดงความยินดีกับผลงานการจัดการความรู้ของ รร.จปร. ที่ได้รางวัลการจัดการความรู้ระดับ “ดี” จาก กองทัพบก เมื่อ 29 ก.ย. 2560
    1. เรื่อง การพัฒนาระบบระวังและป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อนในพื้นที่ รร.จปร. โดย รพ.รร.จปร.
    2. เรื่อง การจัดทำแนวทางและขั้นตอนในการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สกศ.รร.จปร. โดย กวล.สกศ.รร.จปร.
  • กำหนดส่งรายชื่อคณะกรรมการการจัดการความรู้หน่วย และชื่อหัวข้อการจัดการความรู้ใหม่ที่จะดำเนินการในปี 2561 ส่งให้เลขาฯ พ.อ.วีระพงค์ ตั้นเจริญ ภายในวันที่ 9 ก.พ. 2561
  • กำหนดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ รร.จปร. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ 29 ม.ค. 2561 ณ ห้องประชุม กคศ.สกศ.รร.จปร.