ต.ค. 01

คู่มืออาวุธในหน่วยทหารราบ (พัน ร.)

เอกสารการจัดการความรู้ พัน ร.รร.จปร. ปี … Continue reading

ต.ค. 01

คู่มือการปฏิบัติทางยุทธวิธีทหารราบ

เอกสารการจัดการความรู้ พัน ร.รร.จปร. ปี … Continue reading

ต.ค. 01

การอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ (พัน ร.)