ส.ค. 04

การทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชา ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002)

เอกสารการจัดการความรู้ เคมี สกศ.รร.จปร. … Continue reading

ส.ค. 04

คู่มือการใช้ตู้ดูดไอสารเคมี ในห้องปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร.

เอกสารการจัดการความรู้  เคมี สกศ.รร.จปร. … Continue reading

ส.ค. 04

รู้จักข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

เอกสารการจัดการความรู้ เคมี สกศ.รร.จปร. … Continue reading

ส.ค. 03

คู่มือปฏิบัติงานประจําห้องปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร. : ด้านการจัดการเรียนการสอน

เอกสารการจัดการความรู้ เคมี สกศ.รร.จปร. … Continue reading

ธ.ค. 16

คู่มือขั้นตอนการรวบรวมบทความทางวิชาการสำหรับจัดทำวารสารวิชาการ รร.จปร.

เอกสารการจัดการความรู้ เคมี สกศ.รร.จปร. … Continue reading

พ.ย. 16

คู่มือการใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการเคมีทั่วไป

เอกสารการจัดการความรู้ เคมี สกศ.รร.จปร. … Continue reading

ต.ค. 15

กระบวนการหมักไวน์

เอกสารการจัดการความรู้ เคมี สกศ.รร.จปร. … Continue reading

ธ.ค. 15

คู่มือการวิเคราะห์ปริมาณโลหะเหล็กและทองแดงในน้ำประปา

เอกสารการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕ … Continue reading