ส.ค. 03

การพัฒนาภาวะผู้นําด้วยการให้การปรึกษาจากพี่สู่น้อง

เอกสารการจัดการความรู้ กจตน.กรม.นนร.รอ.ร … Continue reading

ต.ค. 15

เทคนิคการพูดในที่ชุมชนของ นนร.

เอกสารการจัดการความรู้ กรม.นนร.รอ.รร.จปร … Continue reading