ส.ค. 10

การพัฒนาประสิทธิภาพการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ส.ค. 04

คู่มือการบันทึกวิดีโอด้วยโปรแกรม OBS Studio เบื้องต้น

เอกสารการจัดการความรู้ กวค.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 04

วิธีการจัดทำเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ

เอกสารการจัดการความรู้ กวค.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 04

การปรับปรุงการผลิตทำอิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสติก

เอกสารการจัดการความรู้ กวค.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 03

แอร์กระป๋อง (รอบแรก)

เอกสารการจัดการความรู้ กวค.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ธ.ค. 16

การออกแบบและปรับปรุงรถยนต์เพื่อเข้าร่วมแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง

เอกสารการจัดการความรู้ กวค.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

พ.ย. 16

กระบวนการอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงในเครื่องดื่ม

เอกสารการจัดการความรู้ กวค.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ต.ค. 15

ลำดับขั้นตอนการดำเนินการจัดทำข้อสอบ นตท. (ทบ.)

เอกสารการจัดการความรู้ กวค.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ต.ค. 15

การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น

เอกสารการจัดการความรู้ กวค.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading