ส.ค. 10

คู่มือการปฏิบัติงานนายทหารปกครอง กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ 2565

ส.ค. 04

คู่มือการจัดทำระบบฐานข้อมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กปศ.สกศ.รร.จปร.

เอกสารการจัดการความรู้ กปศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 04

การทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชา ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002)

เอกสารการจัดการความรู้ เคมี สกศ.รร.จปร. … Continue reading

ส.ค. 04

คู่มือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก เครื่อง UTM (Universal Testing Machine)

เอกสารการจัดการความรู้ กวย.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 04

คู่มือการบันทึกวิดีโอด้วยโปรแกรม OBS Studio เบื้องต้น

เอกสารการจัดการความรู้ กวค.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading