ส.ค. 03

แอร์กระป๋อง (รอบแรก)

เอกสารการจัดการความรู้ กวค.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 03

การใช้ชุดทดลองเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีประกอบวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์(EE4405)

เอกสารการจัดการความรู้ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 03

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง รุกขกรเบื้องต้น

เอกสารการจัดการความรู้ กวล.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 03

คู่มือการปฏิบัติงานด้าน การจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เอกสารการจัดการความรู้ กคศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 03

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เอกสารการจัดการความรู้ กมส.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 03

การจัดทำคู่มือเครื่องทดสอบแรงกดอเนกประสงค์

เอกสารการจัดการความรู้ บก.รร.จปร. ปี ๒๕๖ … Continue reading

ส.ค. 03

โปรแกรมประยุกต์ข้อมูลเสียงปฏิทินพิธีสําคัญ ใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ

เอกสารการจัดการความรู้ กอศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading