ส.ค. 04

การปรับปรุงการสอนในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วยชุดทดลองเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี

เอกสารการจัดการความรู้ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 04

คู่มือการสร้างรายวิชาบนระบบ e-learning รร.จปร.

เอกสารการจัดการความรู้ กคศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 04

คู่มือการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์

เอกสารการจัดการความรู้ กวส.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 04

การปรับปรุงและพัฒนาบทพิธีกรงานพิธีสำคัญใน รร.จปร.

เอกสารการจัดการความรู้ กอศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 03

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําตารางสอบของนักเรียนนายร้อย

เอกสารการจัดการความรู้ กตก.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading