ส.ค. 10

การจัดทำสื่อการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

ส.ค. 04

การจัดทำคู่มือการสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1

เอกสารการจัดการความรู้ กฟส.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 04

เทคนิคการสอน ทฤษฏี การทดลอง และการประยุกต์ใช้ วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

เอกสารการจัดการความรู้ กฟส.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 03

คู่มือการออกข้อสอบและจัดทำข้อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร (รอบแรก) ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑

เอกสารการจัดการความรู้ กฟส.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading