ส.ค. 25

การพัฒนาประสิทธิภาพคูมือการลงทะเบียนหนังสือใหม่ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลห้องสมุด กปศ.สกศ.รร.จปร.

ส.ค. 10

การพัฒนาคู่มือการลงทะเบียนหนังสือใหม่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลห้องสมุด กปศ.สกศ.รร.จปร.

ส.ค. 04

คู่มือการจัดทำระบบฐานข้อมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กปศ.สกศ.รร.จปร.

เอกสารการจัดการความรู้ กปศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 04

พัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการจัดงานสัมมนา ทางวิชาการกองวิชาประวัติศาสตร์

เอกสารการจัดการความรู้ กปศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 04

เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐฯ ผ่านวีดิทัศน์

เอกสารการจัดการความรู้ กปศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 03

การจัดทำคู่มือการบรรยายการเยี่ยมชม หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร

เอกสารการจัดการความรู้ กปศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading