ส.ค. 25

แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหายของเจ้าหน้าที่ทหาร : ศึกษาการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหายโดยการควบคุมตัวผู้ถูกควบคุมตัว

ส.ค. 04

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล

เอกสารการจัดการความรู้ กมส.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 04

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดสถานที่สอบ นตท.(ทบ.) : กรณีเกิดโรคระบาด COVID-19

เอกสารการจัดการความรู้ กมส.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 03

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เอกสารการจัดการความรู้ กมส.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading