ต.ค. 15

การดำเนินการของข้าราชการ สกศ.รร.จปร. เพื่อเข้าไปร่วมการสัมมนานอกหน่วย

เอกสารการจัดการความรู้ กตก.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ต.ค. 15

การจัดป้ายนิเทศภาควิชาภาษาไทย

เอกสารการจัดการความรู้ กอศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ต.ค. 15

การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น

เอกสารการจัดการความรู้ กวค.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ต.ค. 12

การสร้างสนามฝึกเดินแผนที่และเข็มทิศ

เอกสารการจัดการความรู้ สวท.รร.จปร. ปี ๒๕ … Continue reading