ส.ค. 10

การพัฒนาประสิทธิภาพการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ส.ค. 10

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำตารางสอนของนักเรียนนายร้อย

ส.ค. 10

การพัฒนาคู่มือการลงทะเบียนหนังสือใหม่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลห้องสมุด กปศ.สกศ.รร.จปร.

ส.ค. 10

การเพิ่มประสิทธิภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนของกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ส.ค. 10

คู่มือการปฏิบัติงานนายทหารปกครอง กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ 2565

ส.ค. 04

การทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชา ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002)

เอกสารการจัดการความรู้ เคมี สกศ.รร.จปร. … Continue reading

ส.ค. 04

การจัดทำใบตอบสำหรับการสอบเข้าเป็นนักเรียน เตรียมทหาร (ทบ.) และการสอบ ยศ.ทบ.

เอกสารการจัดการความรู้ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading