ส.ค. 25

คู่มือการประเมินผลการฝึกนักเรียนนายร้อยใหม่

ส.ค. 10

การพัฒนาประสิทธิภาพการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ส.ค. 10

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำตารางสอนของนักเรียนนายร้อย

ส.ค. 10

การพัฒนาคู่มือการลงทะเบียนหนังสือใหม่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลห้องสมุด กปศ.สกศ.รร.จปร.

ส.ค. 10

การเพิ่มประสิทธิภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนของกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19