ส.ค. 25

แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหายของเจ้าหน้าที่ทหาร : ศึกษาการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหายโดยการควบคุมตัวผู้ถูกควบคุมตัว

ส.ค. 10

การจัดทำสื่อการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

ส.ค. 10

คู่มือการฝึกซ้อม นนร. เพื่อเข้าประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์

ส.ค. 04

คู่มือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก เครื่อง UTM (Universal Testing Machine)

เอกสารการจัดการความรู้ กวย.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 04

การบริหารจัดการเวลาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกายและ สุขภาพของอาจารย์ทหาร

เอกสารการจัดการความรู้ กวล.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading