ธ.ค. 15

การดำเนินกรรมวิํธีจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา

เอกสารการจัดการความรู้ บก.รร.จปร. ปี ๒๕๕ … Continue reading

ธ.ค. 15

การตรวจร่างสัญญาระหว่างกองทัพบกกับเอกชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ รร.จปร.

เอกสารการจัดการความรู้ บก.รร.จปร. ปี ๒๕๕ … Continue reading

ธ.ค. 15

การรับและส่งหนังสือราชการ

เอกสารการจัดการความรู้ บก.รร.จปร. ปี ๒๕๕ … Continue reading

ธ.ค. 15

การรับ-จ่ายเงิน นอกสถานที่และการแก้ปัญหาความล่าช้าของเอกสารทางการเงิน

เอกสารการจัดการความรู้ บก.รร.จปร. ปี ๒๕๕ … Continue reading

ธ.ค. 15

พิธีเสด็จฯ ทรงดำนา

เอกสารการจัดการความรู้ บก.รร.จปร. ปี ๒๕๕ … Continue reading

พ.ย. 15

การเตรียมการและการปฏิบัติศาสนพิธีในวันกองทัพไทย

เอกสารการจัดการความรู้ บก.รร.จปร. ปี ๒๕๕ … Continue reading

ต.ค. 03

การส่งนายทหารสัญญาบัตร และ นนร. เยี่ยมชม ศึกษากิจการ ณ โรงเรียนนายร้อยต่างประเทศ

เอกสารการจัดการความรู้ กยข.รร.จปร. ปี ๒๕ … Continue reading

ส.ค. 28

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2555

การรั&#361 … Continue reading