ส.ค. 10

การพัฒนาการใช้งานชุดทดลองระบบการสื่อสาร รุ่น NI ELVIS II ประกอบวิชาปฏิบัติการสื่อสาร (EE 4703)

ส.ค. 04

การจัดทำใบตอบสำหรับการสอบเข้าเป็นนักเรียน เตรียมทหาร (ทบ.) และการสอบ ยศ.ทบ.

เอกสารการจัดการความรู้ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 04

การจัดทำใบตอบสำหรับการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ทบ.) และการสอบ ยศ.ทบ.

เอกสารการจัดการความรู้ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 04

การปรับปรุงการสอนในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วยชุดทดลองเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี

เอกสารการจัดการความรู้ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 03

การใช้ชุดทดลองเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีประกอบวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์(EE4405)

เอกสารการจัดการความรู้ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ธ.ค. 16

การฝึกบินอากาศยานอัตโนมัติเบื้องต้น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารการจัดการความรู้ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

พ.ย. 16

การฝึกบินอากาศยานอัตโนมัติเบื้องต้น

เอกสารการจัดการความรู้ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ต.ค. 15

การจัดทำใบตอบสำหรับการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ทบ.)

เอกสารการจัดการความรู้ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading