ต.ค. 15

EM กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ

เอกสารการจัดการความรู้ สบร.รร.จปร. ปี ๒๕ … Continue reading

ต.ค. 03

วิธีตัดผมและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตัดผม

เอกสารการจัดการความรู้ สบร.รร.จปร. ปี ๒๕ … Continue reading

ต.ค. 03

การเข้าปกเย็บเล่มเอกสาร

เอกสารการจัดการความรู้ สบร.รร.จปร. ปี ๒๕ … Continue reading

ต.ค. 03

เข็มทิศและการใช้เข็มทิศ เทคนิคการดูแล สป.เข็มทิศเลนซาติค

เอกสารการจัดการความรู้ สบร.รร.จปร. ปี ๒๕ … Continue reading

ต.ค. 03

การบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มของแผนกยกกระบัตร กองพลาธิการ

เอกสารการจัดการความรู้ สบร.รร.จปร. ปี ๒๕ … Continue reading