ธ.ค. 16

การจัดทำข้อมูลเสียงพิธีการสำคัญใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ

เอกสารการจัดการความรู้ กอศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

พ.ย. 16

การจัดทำปฏิทินพิธีการสำคัญใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ

เอกสารการจัดการความรู้ กอศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ต.ค. 15

สมุคำศัพท์ส่วนราชการและตำแหน่งใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ

เอกสารการจัดการความรู้ กอศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ธ.ค. 15

การจัดป้ายนิเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษของ นนร.

เอกสารการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕ … Continue reading

ต.ค. 15

การจัดป้ายนิเทศภาควิชาภาษาไทย

เอกสารการจัดการความรู้ กอศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ก.ค. 03

กลวิธีการดัดแปลงเนื้อหาวรรณกรรมสามก๊กเป็นการ์ตูนสามก๊กฉบับบรรลือสาส์น