ส.ค. 25

การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 เพื่อมุ่งผลชั้นเลิศด้านความสามารถพิเศษทาง ภาษาอังกฤษในการสอบสัมภาษณ์และการทดสอบ ALCPT ก่อนสำเร็จการศึกษา

ส.ค. 10

คู่มือการฝึกซ้อม นนร. เพื่อเข้าประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์

ส.ค. 04

บทพิธีกรงานพิธีสำคัญใน รร.จปร. ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

เอกสารการจัดการความรู้ กอศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 04

การปรับปรุงและพัฒนาบทพิธีกรงานพิธีสำคัญใน รร.จปร.

เอกสารการจัดการความรู้ กอศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 03

โปรแกรมประยุกต์ข้อมูลเสียงปฏิทินพิธีสําคัญ ใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ

เอกสารการจัดการความรู้ กอศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ธ.ค. 16

การจัดทำข้อมูลเสียงพิธีการสำคัญใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ

เอกสารการจัดการความรู้ กอศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

พ.ย. 16

การจัดทำปฏิทินพิธีการสำคัญใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ

เอกสารการจัดการความรู้ กอศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ต.ค. 15

สมุคำศัพท์ส่วนราชการและตำแหน่งใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ

เอกสารการจัดการความรู้ กอศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ธ.ค. 15

การจัดป้ายนิเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษของ นนร.

เอกสารการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕ … Continue reading

ต.ค. 15

การจัดป้ายนิเทศภาควิชาภาษาไทย

เอกสารการจัดการความรู้ กอศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading