ส.ค. 04

คู่มือตั้งวันที่แบบประเมินบนระบบ E-Learning ของอาจารย์ส่วนการศึกษา รร.จปร.

เอกสารการจัดการความรู้ กคศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 04

เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐฯ ผ่านวีดิทัศน์

เอกสารการจัดการความรู้ กปศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 04

รู้จักข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

เอกสารการจัดการความรู้ เคมี สกศ.รร.จปร. … Continue reading

ส.ค. 04

เทคนิคการสอน ทฤษฏี การทดลอง และการประยุกต์ใช้ วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

เอกสารการจัดการความรู้ กฟส.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 04

ลดเวลาค้นหาวิธีการใช้งานอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

เอกสารการจัดการความรู้ กวย.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 04

การปรับปรุงการผลิตทำอิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสติก

เอกสารการจัดการความรู้ กวค.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 04

การปรับปรุงการสอนในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วยชุดทดลองเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี

เอกสารการจัดการความรู้ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 04

คู่มือการสร้างรายวิชาบนระบบ e-learning รร.จปร.

เอกสารการจัดการความรู้ กคศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 04

คู่มือการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์

เอกสารการจัดการความรู้ กวส.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ส.ค. 04

การปรับปรุงและพัฒนาบทพิธีกรงานพิธีสำคัญใน รร.จปร.

เอกสารการจัดการความรู้ กอศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading