การส่งนายทหารสัญญาบัตร และ นนร. เยี่ยมชม ศึกษากิจการ ณ โรงเรียนนายร้อยต่างประเทศ

เอกสารการจัดการความรู้ กยข.รร.จปร. ปี ๒๕๕๕
เรื่อง การส่งคณะนายทหารและ นนร. เยี่ยมชมและศึกษากิจการโรงเรียนนายร้อยต่างประเทศ

!km55_12