เข็มทิศและการใช้เข็มทิศ เทคนิคการดูแล สป.เข็มทิศเลนซาติค

เอกสารการจัดการความรู้ สบร.รร.จปร. ปี ๒๕๕๕
เรื่อง การดูแลสิ่งอุปกรณ์ประเภทเข็มทิศเลนซาติค

!km55_19