ระบบแจ้งเตือนตารางงานโดยการส่งข้อความ SMS

เอกสารการจัดการความรู้ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๕
เรื่อง ระบบการแจ้งเตือนตารางงานโดยการส่งข้อความ SMS สำหรับข้าราชการกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

km55_10