การประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ในทางทหาร

เอกสารการจัดการความรู้ กฟส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๕
เรื่อง การประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ในทางทหาร

km55_22