การบรรพชาอุปสมบท นนร.รร.จปร. ประจำปี

เอกสารการจัดการความรู้ ฝ่ายอนุศาสนาจารย์ รร.จปร. ปี ๒๕๕๖
เรื่อง การบรรพชาอุปสมบท นนร. รร.จปร. ประจำปี

km56_03