เทคนิคการขอรับการสนับสนุนโครงการวิจัยจาก กห.

เอกสารการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๖
เรื่อง เทคนิคการขอรับการสนับสนุนโครงการวิจัยกระทรวงกลาโหม กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี ๒๕๕๖

km56_05