การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น

เอกสารการจัดการความรู้ กวค.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๖
เรื่อง การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น

km56_06