ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรดาร์ SAR

เอกสารการจัดการความรู้ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๖
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรดาร์ SAR

km56_10