การจัดทำแผนที่การเสียดินแดนของไทย ๑๔ ครั้ง

เอกสารการจัดการความรู้ สวท.รร.จปร. ปี ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดทำแผนที่การเสียดินแดนของไทย ๑๔ ครั้ง

km56_14