การสร้างและการใช้สนามฝึกเดินแผนที่และเข็มทิศ

เอกสารการจัดการความรู้ สวท.รร.จปร. ปี ๒๕๕๖
เรื่อง การสร้างและการใช้สนามฝึกเดินแผนที่และเข็มทิศ สวท.รร.จปร.

km56_15