การตรวจร่างสัญญาระหว่างกองทัพบกกับเอกชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ รร.จปร.

เอกสารการจัดการความรู้ บก.รร.จปร. ปี ๒๕๕๗
เรื่อง การตรวจร่างสัญญาระหว่างกองทัพบกกับเอกชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ รร.จปร.

km57_07