การจัดทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์ รร.จปร. ณ อาคาร รร.จปร. ๑๐๐ ปี

เอกสารการจัดการความรู้ บก.รร.จปร. ปี ๒๕๕๗
เรื่อง การจัดทะเบียนวัตถุพิพิธพัณฑ์ รร.จปร. ณ อาคาร รร.จปร. ๑๐๐ ปี

km57_04