การเตรียมการและการปฏฺิบัติศาสนพิธีในวันกองทัพไทย

เอกสารการจัดการความรู้ บก.รร.จปร. ปี ๒๕๕๗
เรื่อง การเตรียมการและการปฏิบัติศาสนพิธีในวันกองทัพไทย

km57_01