แนวทางการปฏิบัติการข่าวสาร สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ทบ.

เอกสารการจัดการความรู้ สวท.รร.จปร. ปี ๒๕๕๗
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการข่าวสาร สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ทบ.

km57_22