การสวนสนามในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

เอกสารการจัดการความรู้ สวท.รร.จปร. ปี ๒๕๕๗
เรื่อง การสวนสนามในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

km57_29