การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ นนร.

เอกสารการจัดการความรู้ รพ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๗
เรื่อง การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ นนร. เพื่อเข้ารับการฝึกทหารที่มีความเสี่ยงสูงจะเกิดอันตรายต่อร่างกาย

km57_36