การขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สกศ.รร.จปร.

เอกสารการจัดการความรู้ กวล.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๘
เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สกศ.รร.จปร.

km58_08