การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารการจัดการความรู้ กตก.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

km58_02