สมุคำศัพท์ส่วนราชการและตำแหน่งใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ

เอกสารการจัดการความรู้ กอศ.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๘
เรื่อง สมุดคำศัพท์ส่วนราชการและตำแหน่งใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ

km58_04